پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨
ماه رمضان، ماه خداست دیدار دکتر شکراللهیدیدار شکراللهی دیدار دکتر شکراللهی درهفته هلالدیدار مدیر عاملهفته هلال  احمر گرامی باد
بهار قرآن مبارک باد
ماه رمضان، ماه خداست
هر چیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.
هفته هلال
دیدار دکتر شکراللهی
دیدار چهره ب چهر مدیر عامل با کارمندان شعبه گرمسار
هفته هلال
دیدار شکراللهی
ملاقات مدیر عامل محترم از امدادگر امیر خالقی
هفته هلال گرامی باد
دیدار دکتر شکراللهی درهفته هلال
جلسه مدیر عامل محترم جمعیت با اعضا جمعیت هلال احمر شعبه گرمسار به مناسبت هفته هلال احمر
هفته هلال
دیدار مدیر عامل
دیدار دکتر شکر اللهی مدیر عامل محترم جمعیت هلال احمر استان با بازنشستگان جمعیت هلال احمر شهرستان گرمسار
هفته هلال احمر
هفته هلال احمر گرامی باد
سیل مهربانی جاری است ....